ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

Artikel 1: Toepassing van de algemene voorwaarden
De onderhavige algemene verkoopvoorwaarden (hierna “de Voorwaarden”) regelen op exclusieve wijze de relaties tussen de vzw BRUSSELS EXPO, met maatschappelijke zetel Belgiëplein 1 te 1020 Brussel, België, en geregistreerd onder het ondernemingsnummer BE 0406.655.573, RPR Brussel (hierna "Brussels Expo"), en elke persoon die in het bezit is van een toegangsbewijs of er één verworven heeft voor een evenement, via Brussels Expo (hierna “de Koper”).
Om een ticket online te kunnen kopen, dient de Koper zich in te schrijven op de website van Brussels Expo en onderhavige Voorwaarden te aanvaarden. De Voorwaarden kunnen op elk ogenblik worden geconsulteerd door te klikken op “algemene voorwaarden” aanwezig op elke pagina van de website.
Deze Voorwaarden maken integraal deel uit van de overeenkomst tussen Brussels Expo en de Koper en zijn van toepassing met uitsluiting van alle andere voorwaarden of andersluidende clausules, met name maar niet uitsluitend elke schriftelijke of eerdere onderhandeling, evenals alle algemene clausules of voorwaarden van de Koper zelfs als deze bepalen dat ze als enige geldend zijn. Afwijkende schriftelijke en voorafgaande bijzondere voorwaarden zullen enkel bij uitzondering worden aanvaard na de uitdrukkelijke en schriftelijke instemming van Brussels Expo (d.w.z. uitdrukkelijk verwijzend naar onderhavige Voorwaarden). Door de aankoop of het bezit van een toegangsbewijs verklaart de Koper deze Voorwaarden gelezen, begrepen en zonder voorbehoud aanvaard te hebben en gaat hij akkoord met de verwerking van zijn persoonsgegevens in overeenstemming met artikel 7 van de Voorwaarden.
Aangezien deze Voorwaarden vatbaar zijn voor wijzigingen, zijn de op de verkoop toepasselijke voorwaarden degene die van kracht zijn op de ticketing website van Brussels Expo op de aankoopdatum van het toegangsbewijs. Brussels Expo behoudt zich het recht voor om, naar eigen goeddunken, de Voorwaarden op elk ogenblik en zonder voorafgaand bericht te wijzigen en aan te passen.
De nietigheid, ongeldigheid of niet-uitvoerbaarheid van een van de bepalingen van de Voorwaarden ten opzichte van de van kracht zijnde wettelijke bepalingen of reglementen, zal geen invloed hebben op de geldigheid van de andere bepalingen van de Voorwaarden die hun volle wettelijke kracht zullen behouden. De volledig of gedeeltelijke nietige, ongeldige of niet-uitvoerbare bepaling zal geacht worden niet geschreven te zijn en worden vervangen of beschouwd worden als te zijn vervangen door een gelijkaardige bepaling conform de wet die, in de mate van het mogelijke, dezelfde uitwerking zal hebben.

ARTIKEL 2: Geen herroepingsrecht van toepassing
Overeenkomend met artikel 53 12° uit het Wetboek van economisch recht Boek VI, heeft de koper het recht niet de aankoop te annuleren. De toegangsbewijzen kunnen noch geruild of vergoed worden.

Artikel 3: Prijzen – Aankoop- en gebruiksvoorwaarden van de toegangsbewijzen
3.1 Prijzen
De prijzen van de toegangsbewijzen worden in euro aangeduid, inclusief BTW en taksen tenzij anders aangeduid.

3.2 Aankoop- en gebruiksvoorwaarden van de toegangsbewijzen
De via Brussels Expo verkochte toegangsbewijzen zijn uitsluitend verkrijgbaar door het online aankoopformulier in te vullen dat beschikbaar is op de ticketing website of ter plaatse, en dit in de mate dat er nog tickets beschikbaar zijn.
Brussels Expo behoudt zich het recht voor naar eigen goeddunken elke aankoopaanvraag te verwerpen om welke reden ook die hij passend acht en op elk ogenblik een identiteitsbewijs van de Koper te eisen.
De Koper van het toegangsbewijs dient zich te houden aan de “wet betreffende de verkoop van toegangsbewijzen tot evenementen” (BS 30 juli 2013).
De toegangsbewijzen zijn voorbehouden voor privégebruik en mogen in geen geval worden doorverkocht met commercieel oogmerk of tegen een andere prijs dan de officiële verkoopprijs. De oorspronkelijke Verkoper die de verkregen toegangsbewijzen overdraagt, verbindt zich ertoe aan de personen aan wie hij de toegangsbewijzen overdraagt de onderhavige Voorwaarden mee te delen en stelt zich borg voor de aanvaarding ervan door deze personen. Tickets blijven steeds op naam van de oorspronkelijke besteller, ook in geval van (occasionele) doorverkoop.
De toegangsbewijzen zijn voorzien van een unieke streepjescode die ze identificeert en authentificeert. Elk toegangsbewijs mag slechts één keer worden gebruikt en geeft slechts recht op één toegang tot het evenement. De toegang tot het evenement gebeurt door middel van het scannen van de toegangsbewijzen. Als dezelfde streepjescode meerdere keren voorkomt, zal alleen het eerst gescande toegangsbewijs toegang geven tot het evenement. Brussels Expo behoudt zich het recht voor de toegang tot het evenement te weigeren aan elke persoon die niet beschikt over een toegangsbewijs verkregen volgens de hierboven beschreven verkoopmiddelen.
In geen geval zullen bij verlies of diefstal vervangtickets worden voorzien.

Artikel 4: Bestelling en Betaling
Elke reservering van tickets en/of e-tickets wordt pas definitief na ontvangst van betaling van de verschuldigde geldsom binnen de vermelde betalingstermijn.
Brussel Expo heeft het recht om de reservatie, zelfs ingeval van laattijdige betaling, te bevestigen indien de voorraad beschikbare tickets van dezelfde prijscategorie dit toelaat.
Voor de betaling kan de Koper kiezen tussen de betalingswijzen die worden voorgesteld online. De voorgestelde betalingswijzen zijn de betaling per betaal- of kredietkaart (Visa, MasterCard, Bancontact/MisterCash) beveiligd via Ingenico of Mollie.
Voor elke door de Koper gekozen betalingswijze zal het volledige bedrag van de transactie (aankoopprijs van de toegangsbewijzen en eventuele administratie-, behandelings- of leveringskosten) onmiddellijk worden gedebiteerd en de verkoop zal pas effectief zijn en de toegangsbewijzen zullen pas worden afgeleverd na ontvangst van de betaling door Brussels Expo.
Elk op de vervaldag niet betaald bedrag, zal van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling worden verhoogd met een maandelijkse interest aan 8%. Bovendien zal een schadevergoeding gelijk aan 10 % op het totale verschuldigde bedrag (met een minimum van 50 €) aangerekend worden.

Artikel 5: Levering van de toegangsbewijzen
5.1 Leveringsmodaliteiten
Bij onlineverkoop ontvangt de Koper een bevestigingsmail. Hij ontvangt tevens een e-mail met de aangekochte tickets in pdf. De Koper kan de tickets aan de hand van deze e-mail afprinten of via zijn account op de website tickets@brussels-expo.be. Het toegangsbewijs moet in kleur of in zwart-wit worden afgedrukt op wit papier van A4-formaat. Alle elementen van het toegangsbewijs en de streepjescode moeten perfect leesbaar zijn, zo niet zal de toegang tot het evenement worden geweigerd.
Niet gebruikte of niet afgehaalde toegangsbewijzen op de dag van het evenement zullen in geen geval worden terugbetaald.

5.2 Leveringsfouten
Als de Koper geen e-mail ontvangt ter bevestiging van zijn aankoopbewij(s)(zen), moet hij Brussels Expo verwittigen door een e-mail te sturen naar het adres: tickets@brussels-expo.be en dit binnen de kortst mogelijke termijn
Als er een fout is in de aantallen of specificaties van de geleverde toegangsbewijzen of als de toegangsbewijzen beschadigd zijn, moet de Koper Brussels Expo onmiddellijk en ten laatste binnen de 48 uur na de levering van de toegangsbewijzen verwittigen, door een e-mail te sturen naar het adres tickets@brussels-expo.be . Bij gebrek hieraan staat de ontvangst van de toegangsbewijzen gelijk met de aanvaarding van de aantallen en de conformiteit van de gekochte toegangsbewijzen. In geval van foutieve levering die binnen de voorgeschreven termijnen aan Brussels Expo is meegedeeld en na vaststelling van deze fout door Brussels Expo, zal deze laatste overgaan tot de rechtzetting van de fout of de beschadigde toegangsbewijzen vervangen. Geen enkele compensatie of terugbetaling zal plaatsvinden.
Brussels Expo wijst elke aansprakelijkheid af als de door de Koper verstrekte persoonsgegevens (naam, voornaam, adres, e-mailadres) fouten bevatten en als gevolg hiervan zijn toegangsbewijs hem niet kan worden geleverd of hem geen toegang verschaft tot het evenement.

Artikel 6: Aansprakelijkheid en waarborg
6.1 INHOUD EN FUNCTIONERING VAN WEBSITE
Iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van toegang tot en het gebruik van deze website, wordt door Brussels Expo uitdrukkelijk afgewezen. Tevens wordt geen garantie geboden voor het foutloos en ononderbroken functioneren van de website. Deze website bevat links naar sites van derden. Brussels Expo is niet verantwoordelijk voor de inhoud en hun werking van deze sites. De inhoud van de sites van derden die naar de website van Brussels Expo zouden verwijzen, even als de verwijzing zelf, valt buiten de controle van Brussels Expo en is bijgevolg de exclusieve aansprakelijkheid van deze derden.
Brussel Expo doet haar best om de informatie die op haar website wordt weergegeven, actueel, correct en volledig te houden doch kan echter geen garantie bieden daaromtrent en niet aansprakelijk worden gesteld voor de rechtstreekse of onrechtstreekse schade die zou zijn opgelopen tijdens het bekijken of gebruiken van de site, behalve in geval van zware fout van Brussels Expo die door de gebruiker kan worden aangetoond.

6.2. AANSPRAKELIJKHEID
Brussels Expo treedt enkel op als tussenpersoon voor de reservering van tickets en beperkt uitdrukkelijk zijn eventuele aansprakelijkheid tot dit domein. Wijzigingen in het programma, de data en/of de plaats van het evenement, wijzigingen in de opstelling en/of beschikbaarheid van de plaatsen en annuleringen, onderbrekingen en uitstellen van een voorstelling of het evenement behoren tot de uitsluitende aansprakelijkheid van de promotor- organisator.
BRUSSELS EXPO handelt in alle gevallen tussenpersoon en is als dusdanig ontslagen van gelijk welke terugbetaling aan de Koper. De Koper verklaart uitdrukkelijk om die reden af te zien van om het even welk verhaal tegen BRUSSELS EXPO. De Koper stemt uitdrukkelijk in met dit punt en verbindt zich ertoe elk verhaal uitsluitend uit te oefenen tegen de promotor-organisator, waarvan de gegevens zullen doorgegeven worden, indien nodig.
In geval van annulering, onderbreking of uitstellen van het evenement waarop het toegangsbewijs betrekking heeft, zal Brussels Expo de Koper de gegevens meedelen van de promotor-organisator van het evenement opdat de Koper zich tot deze laatste kan wenden om, op basis van bewijsstukken, de terugbetaling of omwisseling te verkrijgen van de gekochte toegangsbewijzen alsook van alle eventuele bijkomende kosten die de Koper betaald heeft. De tickets moeten dan binnen 14 dagen na de datum van het evenement ingeleverd worden.
Brussels Expo neemt bijgevolg op geen enkele wijze de aansprakelijkheid op zich voor de annulering, onderbreking of uitstelling van het evenement.
In alle gevallen zal de terugbetaling alleen gebeuren ten gunste van de oorspronkelijke Koper van de oorspronkelijke transactie en zal geen enkele compensatie worden toegekend.
Annuleringen, onderbrekingen of uitstelling van en/of wijzigingen in het voorprogramma geven geen aanleiding tot terugbetaling of omwisseling van de tickets.
In geen geval zal de Koper eventuele schadevergoeding kunnen eisen van Brussels Expo vanwege een tekortkoming in de kwaliteit van het evenement, een niet-wezenlijke wijziging van de inhoud of het verloop van het evenement of een vertraging in het verloop ervan. Brussels Expo kan evenmin aansprakelijk worden gesteld in geval van verschillen tussen de foto's, films, afbeeldingen of beschrijvingen ter presentatie en/of promotie van het evenement die voorkomen op de website https://tickets.brussels-expo.be of op elke andere promotiedrager van het evenement zelf.
In geen geval Brussels Expo aansprakelijk voor winstdervingen, commerciële verliezen, inkomensverliezen of elke andere indirecte of onvoorzienbare schade op het ogenblik van de verkoop van de toegangsbewijzen. Brussels Expo zal niet aansprakelijk zijn in het geval van gehoor- of gezichtsstoornissen of van andere huid- of fysieke aandoeningen verbonden met het bijwonen van het evenement waarop de verkochte toegangsbewijzen betrekking hebben.

6.3. OVERMACHT
In geen geval kan de aansprakelijkheid van Brussels Expo en/of promotor-organisator van het evenement worden aangehouden wegens om het even welke niet-naleving van hun contractuele verplichtingen te wijten aan toeval of een geval van heirkracht. Worden met name maar niet uitsluitend beschouwd als gevallen van heirkracht: brand, overstroming, aardbevingen, stormen, orkanen en alle andere natuurrampen, uitzonderlijke weersomstandigheden, nationalisatie, beslaglegging, sancties van overheden, embargo, staking, lock-out, blokkade, stroomonderbreking, onderbreking van telefoon-, fax- en internetverbindingen, terroristische activiteiten, terreurdreiging, oorlog, burgeroorlog, oproer, betoging, revolutie, stakingen, uitvallen van en ongevallen met machines of uitzonderlijke verkeersongevallen, bevoorradingsmoeilijkheden, in gebreke blijven van leveranciers of vervoerders,... of elke andere omstandigheid die onvoorzienbaar is en waarvan de oorsprong buiten de wil of de controle van Brussels Expo en/of promotor-organisator van het evenement ligt en die de uitvoering van hun verplichtingen tijdelijk of blijvend onmogelijk maakt. Deze gebeurtenissen ontslaan Brussels Expo en/of de promotor-organisator van het evenement van elke aansprakelijkheid en laten hen toe om, naar gelang het geval, ofwel hun verplichtingen te verminderen ofwel het contract te verbreken of de uitvoering ervan op te schorten zonder gehouden te zijn tot enige schadeloosstelling.

Artikel 7: Intellectuele rechten
De toegangsbewijzen, hun grafische vormgeving en bestanddelen (met name merken, logo's, grafische voorstellingen, foto's, video's, teksten, …) evenals klantgegevens blijven steeds de uitsluitende eigendom van Brussels Expo en mogen dus niet, hetzij geheel hetzij gedeeltelijk, in welke vorm, op welke drager en met welk procedé dan ook worden gereproduceerd, gekopieerd, nagebootst of verspreid zonder de voorafgaande en schriftelijke toelating van Brussels Expo en behalve voor afdrukdoeleinden conform artikel 5.1 van deze Voorwaarden.
Alle teksten, afbeeldingen en foto’s op de website zijn auteursrechtelijk beschermd en kunnen niet zonder voorafgaande schriftelijke toelating van Brussels Expo gebruikt worden, voor eender welke doeleinden.
Tenzij geschreven toelating van de promotor- organisator is ieder commercieel gebruik van de naam of het logo van het evenement of de betrokken artist ten strikste verboden.

Artikel 8: Bescherming van de persoonsgegevens en promotionele elektronische post
8.1. PRIVACY BELEID
Onder persoonsgegevens worden verstaan de gegevens met persoonlijk karakter die de Koper heeft meegedeeld bij de aankoop van toegangsbewijzen zoals zijn naam, e-mailadres, postadres en bankgegevens, hierna de "Persoonsgegevens" genaamd.
Brussels Expo is verantwoordelijk voor de verwerking van de Persoonsgegevens die de Kopers hem meedelen.
Brussels Expo verwerkt de Persoonsgegevens in overeenstemming met de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.
Tenzij met uitdrukkelijk akkoord van de Koper, op het ogenblik van de bestelling, mogen de persoonsgegevens niet worden doorverkocht, overgedragen, noch toegankelijk gemaakt voor derden die niet betrokken zijn bij de aankoop, bestellings-, leverings- en/of betalingsprocedures. Deze persoonsgegevens worden verzameld voor de goede uitvoering van het verkoopcontract en kunnen worden bijgehouden om de goede werking van de dienst van Brussels Expo te garanderen en/of de goede uitvoering van het contract aan te tonen. Deze gegevens kunnen eveneens worden gebruikt voor direct marketing door Brussels Expo en haar moederbedrijven en filialen, alsook door de promotor-organisator van het evenement waarvoor de Koper een toegangsbewijs aankocht en door de partners van deze promotor-organisator met dewelke hij een gezamenlijke package (combi-ticket) verkoopt.
Berichten van commerciële aard zullen slechts per e-mail of met andere elektronische berichten worden verstuurd wanneer de Koper hiervoor vooraf zijn uitdrukkelijke toelating heeft gegeven. De Koper kan zijn toestemming op elk ogenblik intrekken en zich verzetten tegen elke verwerking van Persoonsgegevens voor direct-marketingdoeleinden.
De Koper beschikt op elk ogenblik over een toegangsrecht tot de gegevens die hem betreffen evenals over een recht tot verbetering en verwijdering van deze gegevens. Om deze rechten uit te oefenen volstaat het dit rechtstreeks te wijzigen door in te loggen in zijn account of een brief te sturen naar BRUSSELS EXPO vzw, Belgiëplein 1 te 1020 Brussel, of een e-mail naar het adres tickets@brussels-expo.be.
Door gebruik te maken van de Brussels Expo site, gaat de Koper akkoord met het privacy beleid en tevens met het verzamelen en gebruiken door Brussels Expo van de Koper zoals beschreven in dit beleid.

8.2. COOKIES
Brussels Expo site maakt gebruikt van "cookies", zijnde informatiedeeltjes die door de browser opgeslagen wordt op de harde schijf van uw computer. Zij maken het Brussels Expo mogelijk de Koper een nog betere service aan te bieden door informatie in te winnen zoals de taalkeuze die de Koper maakte. De cookies bevatten geen persoonlijke informatie. De meeste browsers aanvaarden cookies maar de Koper kan de zijne zodanig instellen dat hij dat niet doet. Dit zal de Koper niet beletten om de Brussels Expo site te raadplegen.

Artikel 9: Allerlei
In het geval dat sommige bepalingen uit deze Voorwaarden als nietig worden beschouwd, verbinden de partijen zich ertoe de nietige of niet-afdwingbare clausule te vervangen door de best passende clausule opdat de gemeenschappelijke bedoeling van de partijen wordt vervuld.

Artikel 10: Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken
Enkel het Belgisch recht is van toepassing. De Brusselse Rechtbanken zijn uitsluitend bevoegd.

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×